ยง Discrete random distributions with conditioning in 20 lines of haskell

newtype D a = D { unD :: [(a, Double)] } deriving(Eq, Show, Ord)

instance Functor D where
  -- fmap :: (a -> b) -> D a -> D b
  fmap f (D xs) = D $ fmap (\(a, d) -> (f a, d)) xs

instance Monad D where
  return x = D $ [(x, 1.0)]
  -- f :: a -> (D b)
  (D as) >>= f = D $ do -- list monad
           (a, p) <- as
           (b, p2) <- unD (f a)
           return $ (b, p * p2)

-- [(a, 0.5), (b, 0.5)]
-- [(a, 0.3), (a, 0.2), (b, 0.1), (b, 0.4)]
--
instance Applicative D where
  pure = return
  ff <*> fa = do
    f <- ff
    a <- fa
    return $ f a

condition :: Bool -> D ()
condition True = D [((), 1.0)]
condition False = D [((), 0.0)]


dice :: D Int
dice = let p = 1.0 / 6 in D $ [(x, p) | x <- [1..6]]


dice_hard :: D Int
dice_hard = do
  x <- dice
  condition $ x > 3
  return $ x


main :: IO ()
main = do
  print dice
  print dice_hard
This gives the output:
D {unD = [(1,0.16666666666666666),
     (2,0.16666666666666666),
     (3,0.16666666666666666),
     (4,0.16666666666666666),
     (5,0.16666666666666666),
     (6,0.16666666666666666)]}

D {unD = [(1,0.0),
     (2,0.0),
     (3,0.0),
     (4,0.16666666666666666),
     (5,0.16666666666666666),
     (6,0.16666666666666666)]}
Notice that D a ~= WriterT (Product Float) []!