ยง Mutorch

Minimal reverse mode AD implementation.
#!/usr/bin/env python3

# x2, w1, w2 are Leaf variables
# x1 = f(w1, w2)
# y = g(x1, x2)
# loss = h(y)


# BACKPROP [reverse mode AD]
# ==========================
# t is a hallucinated variable.
# y = f(x)
# GIVEN: dt/dy
# TO FIND: dt/dx
# dt/dx = dt/dy * dy/dx
# dt/dloss
# t = loss
# dt/dloss = dloss/dloss = 1


# y1 = f(x1, x2, x3)
# y2 = g(x1, x2, x3)

# FORWARD MODE: [Tangent space] ---- objects of the does nothing at all :$\texttt{form (partial f/partial x)
# total gradient of x1: df/dx1 + dg/dx1
# total gradient of x2: df/dx2 + dg/dx2
# total gradient of x3: df/dx3 + dg/dx3

# l = r cos(theta)
# dl = dr cos(theta) + rsin(theta) dtheta
# dl/dtheta = dr/dtheta cos(theta) + rsin(theta) dtheta/dtheta
# dl/dtheta =  0    * ....... + rsin(theta) * 1

# dl/dr = dr/dr cos(theta) + rsin(theta) dtheta/dr
# dl/dr = cos(theta) +   .............*0

# REVERSE MODE: [CoTangent space] --- objects of the form df
# total gradient of y1: dy1 = (df/dx1)dx1 + (df/dx2)dx2 + (df/dx3)dx3
# total gradient of y2: dy2 = (dg/dx1)dx1 + (dg/dx2)dx2 + (dg/dx3)dx3
# HALLUCINATED T:
#  y1 = f(x1, x2, x3)
#  GIVEN:  dt/dy1 [output]
#  TO FIND: dt/dx1, dt/dx2, dt/dx3 [inputs]
#  SOLN:  dt/dxi = dt/dy * dy/dxi
#          = dt/dy * df/dxi
import pudb

class Expr:
  def __mul__(self, other):
    return Mul(self, other)
  def __add__(self, other):
    return Add(self, other)

  def clear_grad(self):
    pass

class Var(Expr):
  def __init__(self, name, val):
    self.name = name
    self.val = val
    self._grad = 0
  def __str__(self):
    return "(var-%s | %s)" % (self.name, self.val)
  def __repr__(self):
    return self.__str__()

  def clear_grad(self):
    self._grad = 0

  def backprop(self, dt_doutput):
    self._grad += dt_doutput

  def grad(self):
    return self._grad

class Mul(Expr):
  def __init__(self, lhs, rhs):
    self.lhs = lhs
    self.rhs = rhs
    self.val = self.lhs.val * self.rhs.val
  def __str__(self):
    return "(* %s %s | %s)" % (self.lhs, self.rhs, self.val)
  def __repr__(self):
    return self.__str__()

  #     -------- input1
  #  S  /
  # ---> v
  # <--output *
  #   ^
  #    \_________ input2
  # think in terms of sensitivity.
  # - output has S sensitivity to something,
  # - output = input1 + input2
  # - how much sensitivity does input1 have to S?
  # - the same (S), because "sensitivity" is linear [a conjecture/axiom]
  # output = f(input1, input2); f(input1, input2) = input1 + input2
  def backprop(self, dt_output):
    # dt/dinput1 = dt/doutput * ddoutput/dinput1 =
    #      = dt/doutput * d(f(input1, input2))/dinput1
    #      = dt/doutput * d(input1 * input2)/dinput1
    #      = dt/doutput * input2
    self.lhs.backprop(dt_output * self.rhs.val)
    self.rhs.backprop(dt_output * self.lhs.val)

# a = ...  ^
# b = ...  ^
# c = a + b ^
#
class Add(Expr):
  def __init__(self, lhs, rhs):
    self.lhs = lhs
    self.rhs = rhs
    self.val = self.lhs.val + self.rhs.val
  def __str__(self):
    return "(+ %s %s | %s)" % (self.lhs, self.rhs, self.val)
  def __repr__(self):
    return self.__str__()

  #     -------- input1
  #  S  /
  # ---> v
  # <--output
  #   ^
  #    \_________ input2
  # think in terms of sensitivity.
  # - output has S sensitivity to something,
  # - output = input1 + input2
  # - how much sensitivity does input1 have to S?
  # - the same (S), because "sensitivity" is linear [a conjecture/axiom]
  # output = f(input1, input2); f(input1, input2) = input1 + input2
  def backprop(self, dt_output):
    # dt/dinput1 = dt/doutput * ddoutput/dinput1 =
    #      = dt/doutput * d(f(input1, input2))/dinput1
    #      = dt/doutput * d(input1 + input2)/dinput1
    #      = dt/doutput * 1
    self.lhs.backprop(dt_output * 1)
    self.rhs.backprop(dt_output * 1)

class Max(Expr):
  def __init__(self, lhs, rhs):
    self.lhs = lhs
    self.rhs = rhs
    self.val = max(self.lhs.val, self.rhs.val)
  def __str__(self):
    return "(max %s %s | %s)" % (self.lhs, self.rhs, self.val)
  def __repr__(self):
    return self.__str__()

  def backprop(self, dt_output):
    # dt/dinput1 = dt/doutput * doutput/dinput 1
    #      = dt/doutput *d max(input1, input2)/dinput1
    #      = |dt/doutput *d input1/dinput1 [if input1 > input2] = 1
    #      = |dt/doutput *d input2/dinput1 [if input2 > input1] = 0
    if self.val == self.lhs.val:
      self.lhs.backprop(dt_output * 1)
    else:
      self.rhs.backprop(dt_output * 1)

x = Var("x", 10)
print("x: %s" % x)
y = Var("y", 20)
p = Var("p", 30)
print("y: %s" % y)
z0 = Mul(x, x)
print("z0: %s" % z0)
z1 = Add(z0, y)
print("z1: %s" % z1)

# z1 = x*x+y
# dz1/dx = 2x
# dz1/dy = 1
# dz1/dp = 0
# z1.clear_grad()
z1.backprop(1) #t = z1
print("dz/dx: %s" % x.grad())
print("dz/dy: %s" % y.grad())
print("dz/dp: %s" % p.grad())

x.clear_grad()
y.clear_grad()
z1.backprop(1) #t = z1
print("dz/dx: %s" % x.grad())
print("dz/dy: %s" % y.grad())