§ Quantifiers as adjoints

§ A first try: direct image, find right adjoint

   T
  t t t
  t t t
  |
  v
---tttt---- π(T)
-zzzzzzzzz--Z

§ Direct image, left adjoint

   T
  t t t
  t t t
  |
  v
---tttt---- π(T)
----zz--------Z

§ Inverse image, left adjoint.

  S
  -
  -
  tttt
  tztt
  tztt T
  tztt
  ^^
  || π*(Z)
----zz-------Z