§ Suffix Automata

----bbbbzzzzzzzzz
------sszzzzzzzzz

§ Suffix Automata must be a DAG

§ Suffix automata: relinking q to qsmol