ยง NaN punning: Storing integers in doubles in JavaScript

This is a technique that allows us to store data inside a double by punning the value of a NaN. This is used inside javascript engines to represent all possible user types as a single NaN. This is well explained at the SpiderMonkey internals page
#include <assert.h>
#include <iostream>
#include <limits>
using namespace std;
// https://en.wikipedia.org/wiki/NaN
union PunDouble {
  double d;
  struct {
    uint64_t m   : 51;
    uint32_t qnan: 1;
    uint32_t e   : 11;
    uint32_t s   : 1;
  } bits;
  PunDouble(double d) : d(d) {};
  PunDouble(uint32_t s, uint32_t e, uint64_t m) {
    bits.s = s;
    bits.e = e;
    bits.qnan = 1;
    bits.m = m;
  }
};

union PunInt {
  int32_t i;
  uint32_t bits;
  PunInt(int32_t i): i(i) {};
};

using namespace std;
struct Box {

  inline bool is_int() const {
    auto pd = PunDouble(d);
    return pd.bits.e == 0b11111111111 && pd.bits.qnan == 1;
  }
  inline bool isdouble() const {
    auto pd = PunDouble(d);
    return (pd.bits.e != 0b11111111111) || (pd.bits.qnan == 0);
  }
  int32_t get_int() const {
    assert(is_int());
    uint64_t m = PunDouble(d).bits.m; return PunInt(m).i;
  }
  double get_double() const { assert(isdouble()); return d; }
  Box operator +(const Box &other) const;

  static Box mk_int(int32_t i) {
    return Box(PunDouble(1, 0b11111111111, PunInt(i).bits).d);
  }
  static Box mk_double(double d) { return Box(d); }
  double rawdouble() const { return d; }
  private:
  double d; Box(double d) : d(d) {}
};

// = 64 bits
Box Box::operator + (const Box &other) const {
  if (isdouble()) {
    assert(other.isdouble());
    return Box::mk_double(d + other.d);
  }
  else {
    assert(is_int());
    assert(other.is_int());
    return Box::mk_int(get_int() + other.get_int());
  }
}

ostream &operator << (ostream &o, const Box &b) {
  if (b.isdouble()) { return o << "[" << b.get_double() << "]"; }
  else { return o << "[" << b.get_int() << "]"; }
}

int32_t randint() { return (rand() %2?1:-1) * (rand() % 100); }

int32_t main() {

  // generate random integers, check that addition checks out
  srand(7);
  for(int32_t i = 0; i < 1000; ++i) {
    const int32_t i1 = randint(), i2 = randint();
    const Box b1 = Box::mk_int(i1), b2 = Box::mk_int(i2);
    cout << "i1:" << i1 << " b1:" << b1 << " b1.double:" << b1.rawdouble() << " b1.get_int:" << b1.get_int() << "\n";
    cout << "i2:" << i2 << " b2:" << b2 << " b2.double:" << b2.rawdouble() << " b2.get_int:" << b2.get_int() << "\n";
    assert(b1.is_int());
    assert(b2.is_int());
    assert(b1.get_int() == i1);
    assert(b2.get_int() == i2);
    Box b3 = b1 + b2;
    assert(b3.is_int());
    assert(b3.get_int() == i1 + i2);
  }

  for(int32_t i = 0; i < 1000; ++i) {
    const int32_t p1 = randint(), q1=randint(), p2 = randint(), q2=randint();
    const double d1 = (double)p1/(double)q1;
    const double d2 = (double)p2/(double)q2;
    const Box b1 = Box::mk_double(d1);
    const Box b2 = Box::mk_double(d2);
    cout << "d1: " << d1 << " | b1: " << b1 << "\n";
    cout << "d2 " << d2 << " | b2: " << b2 << "\n";
    assert(b1.isdouble());
    assert(b2.isdouble());

    assert(b1.get_double() == d1);
    assert(b2.get_double() == d2);;
    Box b3 = b1 + b2;
    assert(b3.isdouble());
    assert(b3.get_double() == d1 + d2);
  }
  return 0;
}