ยง Perform DP on measures, not indexes.

int lcs_len(const vector<int> &xs, const vector<int> &ys) {
  // dp[i][j]: LCS between xs[0:i] and ys[0:j] [closed-closed].
  vector<vector<int>> dp(xs.size(), vector<int>(ys.size(), 0));
  int best = 0;
  for(int i = 0; i < xs.size(); ++i) {
    for(int j = 0; j < ys.size(); ++j) {
      if (i > 0 && j > 0) { dp[i][j] = max(dp[i][j], dp[i-1][j-1]); }
      if (i > 0) { dp[i][j] = max(dp[i][j], dp[i-1][j]); }
      if (j > 0) { dp[i][j] = max(dp[i][j], dp[i][j-1]); }
      if (xs[i] == ys[j]) {
        const int prev = i > 0 && j > 0 ? dp[i-1][j-1] : 0;
        dp[i][j] = max(dp[i][j], 1 + prev);
      }
    }
  }
  return dp[xs.size()-1][ys.size()-1];
}
int lcs_len(const vector<int> &xs, const vector<int> &ys) {
  // dp[lx][ly]: LCS between xs[0:lx) and ys[0:ly) [closed-open].
  // lx, ly for ``length of xs, length of ys''
  vector<vector<int>> dp(1+xs.size(), vector<int>(1+ys.size(), 0));
  int best = 0;
  for(int lx = 1; lx <= xs.size(); ++lx) {
    for(int ly = 1; ly <= ys.size(); ++ly) {
      dp[lx][ly] = max(dp[lx-1][ly-1], dp[lx][ly-1], dp[lx-1][ly]);
      if (xs[lx-1] == ys[ly-1]) {
        dp[lx][ly] = max(dp[lx][ly], 1 + dp[lx-1][ly-1]);
      }
    }
  }
  return dp[xs.size()][ys.size()];
}