ยง lower_bound binary search with closed intervals

// find rightmost ix such that ps[ix].b < t
ll max_earlier(ll t, vector<P> &ps) {
 assert(ps.size() > 0);
 // [l, r]
 ll l = 0, r = ps.size()-1;
 // closed interval.
 int ans = -1;
 while (l <= r) {
  ll mid = l + (r-l)/2;
  if (ps[mid].b < t) {
   // we have considered `mid`.
   // now move to the higher range to find other candidates.
   ans = max(ans, mid);
   l = mid+1;
  } else {
   // ps[mid] does not satisfy our invariant.
   // move to the lower range.
   r = mid-1;
  }
 }
 assert(ps[l].b < t);
 if (l + 1 < ps.size()) { assert(ps[l+1].b >= t); }
 return ans;
}